درباره ما

ما حرفه ای هستیم

به شرکت ما خوش آمدید

تیم خلاق ما

سید محمد هادی خالقیمدیر عامل
سید مسعود خالقیرئیس هیات مدیره
زهرا سادات میرجعفری تفتینایب رئیس هیات مدیره
امین کریمیمدیر توسعه کسب و کار
سید محسن خالقیکارشناس تحقیقات بازار
الهه سادات میرجعفریمدیر دیجیتال مارکتینگ